Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 90

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/classes/le-forcessl.php on line 198

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/themes/curated/includes/functions/maha-posts-view.php on line 58
Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina - konkurs literacki - forum prorodzinne

opis strony

Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina – konkurs literacki

Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina – konkurs literacki

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

ogłaszają

XVI Wojewódzki Konkurs Literacki

„Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina”

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego odbywa się w ramach
XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które przebiegają pod hasłem:
„Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”.

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że jednym z warunków spokojnego, bezpiecznego i szczęśliwego życia zarówno pojedynczych osób, jak i życia społecznego, są dobre relacje międzyludzkie. Tym bardziej odnosi się to do życia małżeńskiego i rodzinnego, gdzie wspólna codzienność stwarzać może liczne okazje do nieporozumień czy wręcz konfliktów.

Trudno zaprzeczyć, że jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym gwarantem szczęścia rodzinnego jest kochające się małżeństwo, stojące u fundamentów rodziny. Jak silny i trwały będzie związek małżeński, tak silna i trwała będzie rodzina. Miłość, dobre relacje między małżonkami, umiejętność dialogu, wzajemny szacunek okazywany sobie przez małżonków to pierwszy warunek dobrych relacji między nimi a dziećmi, ale też między małżonkami i teściami oraz dziadkami i wnukami.

Wydaje się, że jednym ze źródeł kryzysu współczesnej rodziny jest kryzys małżeństwa. Wprawdzie ludzie młodzi, marząc o miłości, chcieliby, by była ona trwała. Jednak przykłady małżeństw nieudanych, często kończących się rozwodem, powtórne związki małżeńskie, matki czy ojcowie samotnie wychowujący dzieci mogą budzić obawę przed wypowiedzeniem przysięgi małżeńskiej. Te i inne przyczyny sprawiają, że część osób decyduje się na wspólne życie bez ślubu – czasem „tylko na próbę”.

Małżeństwo to nie tylko „urzędowy papierek” na wspólne życie. To coś o wiele więcej, bo jest to świadome podjęcie odpowiedzialności za kochaną osobę, jak też o potomstwo, które będzie owocem związku. A w przypadku małżeństwa sakramentalnego to także szczególne oparcie swoich relacji rodzinnych na Bogu, który jest Miłością.

Czy może być szczęśliwa rodzina, w której nikt nie ma pewności, a przynajmniej nadziei, że się nie rozpadnie? Na nieudanych związkach między rodzicami najbardziej cierpią dzieci. Złe doświadczenie wyniesione z dzieciństwa zostanie w nich na całe życie. Powszechnie też wiadomo, że pierwszą i najlepszą szkołą relacji międzyludzkich  jest rodzina. „Słowa uczą, przykłady pociągają” – mówi maksyma, której autorem jest Tytus Liwiusz (59 rok p.n.e. – 17 n.e.). Przykład kochających się małżonków to dla ich dzieci coś o wiele więcej niż słowa. Klimat miłości, w jakim wzrastają i bezpieczeństwo, oparte na słowie danym sobie wzajemnie przez rodziców w przysiędze małżeńskiej, to najlepsze wyposażenie, jakie można dać pokoleniu wchodzącemu później w dorosłe życie.

Społeczeństwu potrzebne są trwałe, silne moralnie i materialnie rodziny oparte na fundamentach trwałych małżeństw. Nic więc dziwnego, że nasza Konstytucja głosi w Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłaszany przez nas konkurs to okazja do osobistej refleksji na ten temat. To także okazja do podzielenia się z innymi własnym – często wieloletnim – doświadczeniem w budowaniu dobrych relacji małżeńskich i rodzinnych, do zadania sobie pytania: co to jest miłość, jak też – w przypadku młodzieży – do wyrażenia marzeń na temat swojej przyszłości, gdy przyjdzie jej podejmować odpowiedzialną decyzję o wyborze drogi życiowej. Takie świadectwa wiary w miłość oraz w moc małżeńskiej przysięgi są bezcenne.

***

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy IV, do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, a także do studentów, osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak również do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) wspomnienia i świadectwa, 2) listy, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, nazwą i adresem szkoły, biblioteki, placówki wychowawczej czy ośrodka kultury), ewentualnie adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2019 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Oddział Okręgowy w Olsztynie

 1. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn

tel./fax 89-527-35-16

lub drogą mailową na adres: andrzej.taborski@interia.pl

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2019 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa (lub wiek dziecka), imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe szkoły (przedszkola), placówki.

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie (osoby) pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

c/ oświadczenie nauczyciela/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

Załącznik 1 / metryczka pracy /

 

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/…………………………………………………………………..….

 

Klasa/wiek
Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,  telefon placówki/pieczątka/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

 

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka w XVI Wojewódzkim Literackim „KOCHAJĄCE SIĘ MAŁŻĘŃSTWO – SZCZĘŚLIWA RODZINA” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

 1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres szkoły)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail)

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                                                                            IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

……………………………………………………………………………………………………………………     …………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu)                           (data)

 

Załącznik nr 3 

 

ZGODA/ OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA  w związku z udziałem w w XVI Wojewódzkim Literackim „KOCHAJĄCE SIĘ MAŁŻEŃSTWO – SZCZĘŚLIWA RODZINA” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

 

 1. Moje dane osobowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko nauczyciela)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres szkoły)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dane do kontaktu: telefon, e-mail)

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

………………………………………………………………………………………………………           ………………………………..

(czytelny podpis nauczyciela)                                                                  (data)

 

UWAGA!!! Prosimy o pobranie regulaminu i wypełnienie zgód na przedwarzanie danych.

Plik do pobrania: regulamin XVI konkursu literackiego(1)