opis strony

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłaszają

XVI Wojewódzki

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

„ D O B R E  R E L A C J E  W   M O J E J   R O D Z I N I  E ”

 w ramach

XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

przebiegających pod hasłem

„Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”

 Współorganizatorami konkursu są:

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,

 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy, Kurator Oświaty

oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie

 

R E G U L A M I N

Celem nadrzędnym tegorocznego konkursu jest ukazanie pojawiających się i pielęgnowanych przez długie lata i pokolenia dobrych relacji w naszym małżeństwie i w naszych polskich rodzinach.

Każdy z nas chciałby poznać receptę na udane małżeństwo i szczęśliwą rodzinę. Filarem powinna być bezwarunkowa miłość, wzajemny szacunek i wsparcie wszystkich członków rodziny, która kojarzy się nam z bezpieczeństwem, zrozumieniem, szacunkiem i miłością. Budują ją wspólne rytuały, dobre nawyki, wzajemne wsparcie, otwartość i poczucie więzi.

W rodzinie wszyscy budujemy i dbamy o wzmacnianie dobrych relacji między sobą pamiętając o : wspólnych posiłkach, zainteresowaniach, rozmowach, celebrowaniu świąt, wspólnej zabawie, wycieczce, dotrzymywaniu słowa. Najważniejsze jest, by chcieć i mieć dla siebie czas oraz dawać dobry przykład dzieciom – słowa uczą, przykłady pociągają.

Rodzina zajmująca się wspólnie np. zmywaniem naczyń, sprzątaniem domu, robieniem zakupów, gotowaniem, pieczeniem, uprawianiem działki wytwarza silne, cementujące ją więzi. Wtedy członkowie rodziny lepiej się poznają, uświadamiają sobie własne uzdolnienia, doceniają włożony trud. Nie tylko obowiązki jednoczą członków rodziny, ale również rekreacja, wspólne spędzanie czasu wolnego np. spacer, wycieczki, a w razie niepogody chociażby gry planszowe, konkursy przy wyłączonym telewizorze. Nawet uzgodnienie stanowisk, czy jasne określenie o co chodzi poszczególnym osobom i wspólne poszukiwanie rozwiązań kompromisowych, prowadzi do rozładowania konfliktu, a przez to również do umocnienia na nowo odkrytej relacji wobec siebie.

W pędzącym świecie coraz rzadziej spotykamy się przy stole – przestrzeni, która powinna tętnić życiem: wspólne posiłki, rozmowy, wymiana poglądów, śmieszne historie…, wspólne zainteresowania angażujące wszystkich członków rodziny pomagające ustalić, jaka aktywność łączy członków rodziny. Wspólne rozmowy, w których dialog pozwala pójście na kompromis, jeśli pojawi się kwestia sporna, podczas narady rodzinnej każdy może wyrazić swoje zdanie i zapoznać się z punktem widzenia innego członka rodziny. Ważna jest otwartość, opisywanie swoich uczuć, popieranie swojego zdania argumentami – bez odpowiedzi „nie, bo nie!”. Celebrowanie każdego dnia, kultywowanie tradycji rodzinnych  pamiętając o urodzinach bliskich i rocznicach. Wspólna zabawa tak bardzo ważna dla dzieci! pamiętając, że dzieci liczą inaczej wspólnie spędzony czas (rodzinna jazda samochodem nie jest dla nich tak wartościowa, jak zabawa w chowanego). Dotrzymywanie słowa – jeśli coś obiecujemy, a potem się z tego wycofujemy ważna jest rozmowa i wytłumaczenie z uszanowaniem trudnych emocji.

Dobrze jest mieć rodzinę, która zawsze wesprze, najbliższych, z którymi można porozmawiać, pożartować, spędzić przyjemnie czas, miejsca, do których można zawsze wrócić, by poczuć się dobrze i bezpiecznie.

Przedstawieniem w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej dobrych relacji we własnej rodzinie chcemy uświadomić i skłonić do refleksji, a jednocześnie utwierdzić w przekonaniu, że szanowane i pielęgnowane z pokolenia na pokolenie Dobre Relacje zarówno w małżeństwie jak i w rodzinie tworzą Silną Rodzinę stanowiącą fundament ojczyzny i społeczeństwa, w  którym żyjemy, ale wymaga to od każdego z nas przede wszystkim chęci i odrobiny wysiłku oraz zaangażowania  –   o czym warto pamiętać.

Do udziału w konkursie zapraszamy

dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III, IV-VIII, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, studentów i dorosłych.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem),

format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4.

Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko autora oraz poziom, placówka – adres mailowy i  ewentualnie telefon kontaktowy,  nauczyciel – opiekun.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac z każdej placówki do dnia 30 czerwca 2019 r.  do godz. 15.00

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,

  1. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,

Tel. ( 89 ) 541 – 96 – 89

e-mail: tinka2000@wp.pl 

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich na łamach Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zamieszczenia na stronie internetowej.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom będzie miało miejsce  w październiku 2019 r. podczas  podsumowania tegorocznych XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.

Wydarzenie to zostanie uświetnione prezentacją prac laureatów konkursu.

Bliższe informacje:

Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75.

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, pozyskują i archiwizują poszczególni nauczyciele opiekujący się uczestnikami – zgodnie z przyjętymi w danej placówce procedurami związanymi z ochroną danych osobowych).

Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa (lub wiek dziecka), imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe szkoły (przedszkola), placówki.

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie (osoby) pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

c/ oświadczenie nauczyciela/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

Załącznik 1 / metryczka pracy /

 

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/…………………………………………………………………..….

 

Klasa/wiek
Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,  telefon placówki/pieczątka/……………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/…………………………………………………………………………..…

 

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

 

Załącznik nr 2 

 

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka  w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „ DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE” organizowanym przez Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn

  1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….nazwa i adres szkoły

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                                                                                                                                          IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń.                                                                                                                                                            V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu                      data

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

ZGODA/ OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA  w związku z udziałem w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „ DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE” organizowanym przez Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn

 

  1. Moje dane osobowe:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….imię i nazwisko nauczyciela

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….nazwa i adres szkoły

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….dane do kontaktu: telefon, e-mail

 

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach. IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.  5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………                                             czytelny podpis nauczyciela                                                                        data

 

UWAGA!!! Prosimy o pobranie regulaminu i wypełnienie zgód na przedwarzanie danych.

Regulamin do pobrania: Regulamin XVI woj. konk. pl i gr komp 2019 akt.