Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 90

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/classes/le-forcessl.php on line 198

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-letsencrypt-ssl/freemius/includes/class-fs-logger.php:90) in /home/klient.dhosting.pl/amalyska/forumprorodzinne.pl/public_html/wp-content/themes/curated/includes/functions/maha-posts-view.php on line 58
XVII Wojewódzki Konkurs Literacki - forum prorodzinne

opis strony

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

ogłaszają

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki

„Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”

Jesteś młodym człowiekiem. Przed Tobą wcześniej czy później wybór drogi życiowej. Masz wielkie  plany, marzenia. Wierzysz w miłość. Chcesz kochać i być kochanym. Rozglądasz się dokoła. Jesteś bystrym obserwatorem. Widzisz ludzi szczęśliwych, którym życie się udało. Patrzysz na swoich rodziców, dziadków, członków bliższej i dalszej rodziny – oni też kiedyś byli młodzi, też stali przed wyborem drogi życiowej, też mieli plany i marzenia. Też wierzyli w miłość. To ona zapewne zaprowadziła ich kiedyś do ołtarza. Zastanawiasz się, czy spełnili swoje marzenia i czy nadal wierzą w miłość. Czy kochają i są kochani. Może są dla Ciebie wzorem? Pytasz sam siebie, czy chciałbyś być kiedyś taki, jak oni.

Widzisz też wokół siebie ludzi – młodych i starszych – którym w życiu coś nie wyszło. Zastanawiasz się, dlaczego. Przecież oni też mieli plany, marzenia, zapewne też wierzyli w miłość… Może zaprowadziła ich nawet do ołtarza? A może za słabo w nią wierzyli i woleli nie wiązać się na trwałe? Próbujesz zgadnąć, kiedy i gdzie popełnili błąd, który zaważył na ich życiu. Nie chciałbyś być w ich sytuacji, nie chciałbyś popełnić ich błędów.

Jesteś dorosłym człowiekiem. Masz już za sobą krótszy lub dłuższy staż małżeński. Może właśnie stoisz u progu ważnego małżeńskiego jubileuszu? Otacza Cię gromadka dzieci lub nawet wnuków. Może nawet jesteś wdową lub wdowcem. Przypominasz sobie własną młodość, swoje młodzieńcze plany i marzenia. Pamiętasz, jak bardzo kiedyś wierzyłeś w miłość. Zastanawiasz się, co po latach zostało z tych marzeń i jaka jest teraz ta Twoja miłość. Pytasz sam siebie, czy zrobiłeś naprawdę wszystko, by nie wystygła, by nadal była tą silną więzią, która gwarantuje bezpieczeństwo Twojemu małżeństwu i zbudowanej na nim rodzinie. Być  może bijesz się po cichu w piersi, że w dużym stopniu z Twojej winy nie jest teraz tak, jak  miało być… A może jednak nadal jest pięknie, może nawet jeszcze piękniej niż wtedy, gdy tylko marzyłeś lub gdy podejmowałeś najważniejszy w życiu krok?

Jesteś dorosłym człowiekiem. Masz za sobą krótszy lub dłuższy staż małżeński. Jakże chciałbyś dziś doradzić swoim dzieciom lub wnukom, co mają robić, by ich życie było udane, by ich miłość wciąż kwitła i by nie popełnili błędów, których Ty się być może – mimo najszczerszych chęci – nie ustrzegłeś.

„Młodzież – miłość – małżeństwo – rodzina” to hasło tegorocznej, już XXII edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Taki sam tytuł przyjęliśmy dla XVII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. Dzięki tak sformułowanemu hasłu młodzież ma okazję do przemyślenia, co to jest miłość, co to jest małżeństwo, dlaczego ono jest takie ważne i że jest ono najlepszym fundamentem trwałej, silnej i szczęśliwej rodziny, ale też z racji swej roli prokreacyjnej i wychowawczej – gwarantem zdrowego społeczeństwa. Chcemy więc wesprzeć młodych ludzi na ich drodze ku założeniu rodziny.

Dni Rodziny oraz nasz konkurs są jednak adresowane nie tylko do młodzieży, ale także do starszych pokoleń. Osoby z dłuższym lub krótszym stażem małżeńskim mogą w ramach tych Dni i przy okazji tego konkursu dokonać retrospekcji własnego życia, zrobić sobie swego rodzaju rachunek sumienia, na ile zrealizowały swoje młodzieńcze marzenia o małżeństwie i rodzinie, na ile są wierne słowu wypowiedzianemu w przysiędze małżeńskiej i co mogą jeszcze w swoim życiu udoskonalić czy naprawić, ale też jak mogą się dzielić swoim wieloletnim doświadczeniem z młodzieżą. Jest to poważne zadanie i ogromne pole do działania dla rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków… Zwłaszcza że „słowa uczą, przykłady pociągają”.

.    ***

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy IV, do młodzieży szkół średnich, a także do studentów, osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak również do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) wspomnienia i świadectwa, 2) listy, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna), nazwą i adresem szkoły, biblioteki, placówki wychowawczej, ośrodka kultury itp.), adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora, a także wypełnioną metryczką związaną z wymogami  RODO prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2020 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Oddział Okręgowy w Olsztynie

 1. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn, tel./fax 89-527-35-16

lub drogą mailową na adres: rodzina.wm@interia.pl

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2020 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Regulamin wraz z metryczkami RODO można pobrać na stronach internetowych:www.olsztynski.civitaschristiana.pl, www.forumprorodzinne.pl

lub: www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminsko-mazurskie-dni-rodziny.

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych

……………………………………

Miejscowość, data

Ja, niżej podpisany/a

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkurs)

Ja, niżej podpisany/a jestem ustawowym przedstawicielem/opiekunem nieletniego uczestnika Konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela/opiekuna nieletniego uczestnika Konkursu)

Wyrażam zgodę na swój/jego udział w XVII Wojewódzkim Konkursie Literackim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” i ewentualną publikację mojej/jego pracy konkursowej w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, mając świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, a jednocześnie stanowi warunek udziału w Konkursie.

……………………………….………………………………………

(Podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu

lub pełnomocnika/opiekuna w przypadku uczestnika nieletniego)

Jako pełnomocnik/opiekun uczestnika Konkursu, wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………………….……………………………………….

(Podpis pełnomocnika/opiekuna)

=================================================

Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa (lub wiek dziecka), imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe szkoły (przedszkola), placówki.

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie (osoby) pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

c/ oświadczenie nauczyciela/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Załącznik 1 / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/…………………………………………………………………..….

 

Klasa/wiek
Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,  telefon placówki/pieczątka/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

 

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

Załącznik nr 2 

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka w XVII Wojewódzkim Literackim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

 1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres szkoły)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail)

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                         IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………………     …………………………

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu)                                     (data)

Załącznik nr 3 

ZGODA/ OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA  w związku z udziałem w w XVII Wojewódzkim Literackim „„Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

 1. Moje dane osobowe: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko nauczyciela)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres szkoły)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dane do kontaktu: telefon, e-mail)

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

………………………………………………………………………………………………………           ………………………………..

(czytelny podpis nauczyciela)                                                                   (data)

 

UWAGA!!! Prosimy o pobranie regulaminu i wypełnienie zgód na przetwarzanie danych.

regulamin_XVII_konkursu_literackiego1